תקנון האתר

תקנון האתר – מלון אלדן ("אלדן מלונות ונופש בע"מ")

 

1.     אתר www.eldanhotel.co.il (להלן- "האתר") הוא אתר אינטרנט בבעלות מלון אלדן, אלדן מלונות ונופש בע"מ, ח.פ. 512510017 והוא תחת קבוצת אלדן רכבים שמשרדם הראשיים יושבים בבית גיבור, תל אביב.

2.     האתר מציג מידע על המלון ועל שירותיו השונים וכן האתר מאפשר ביצוע הזמנה למלון ויצירת קשר עם המלון.

3.     השימוש באתר וכן ביצוע כל הזמנה באמצעותו מותנה בהסכמת כל אדם הנכנס לאתר ו/או העושה בו כל שימוש לכל האמור בתקנון זה. כניסת כל אדם לאתר מהווה הסכמה בלתי מותנית ובלתי מסויגת מטעמו לכל תנאי תקנון זה.

4.      כל משתמש ו/או גולש באתר זה מצהיר בזאת כי הוא מודע לתוכן תקנון זה, מקבל על עצמו את כל תנאיו, באופן מלא וללא יוצא מן הכלל וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה אחרת ו/או זכות תביעה נגד האתר ו/או נגד אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או מי מטעמם.

5.      אין לעשות כל שימוש באתר זה אלא לשם עיון בתכניו ו/או ביצוע הזמנת חדרי מלון באמצעותו.

6.      אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור את תוכן אתר זה ו/או חלקו (לרבות תמונות) ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר אלא לאחר קבלת הסכמת אלדן מלונות ונופש בע"מ, מראש ובכתב. הבעלות והזכויות (לרבות זכויות יוצרים) בכל המידע ו/או הפרסומים ו/או הצילומים באתר זה שייכת באופן בלעדי לאלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או צד ג' מטעמם.

7.      תקנון זה וכן חלק מהאתר מנוסחים בלשון זכר ויחיד, מטעמי נוחות – אך האתר מיועד לנשים וגברים כאחד והכוונה בכל מקום גם ללשון נקבה וגם לרבים, בשינויים המחויבים.

8.      הזכויות בכל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה (לרבות לוגו) שייכות לאלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או הפצה אלא לאחר קבלת הסכמת אלדן מלונות ונופש בע"מ, מראש ובכתב.

ביצוע הזמנת חדרים באתר

 

9.      הזמנת חדרים באתר אלדן מלונות ונופש בע"מ היא תהליך מחייב מבחינה משפטית וחוזית, הזהה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, לרבות באמצעות מחלקת ההזמנות של אלדן מלונות ונופש בע"מ.

10.  הליך הזמנת ורכישת חדרים באמצעות אתר האינטרנט יעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן: לאומי ויזה, ויזה כ.א.ל, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס ו- אמריקן אקספרס. החברה אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית בכל עת לשנות את חברות האשראי עמן היא  קשורה. כמו כן תהא רשאית אלדן מלונות ונופש בע"מ לאפשר ביצוע הזמנה בכל דרך אחרת ובאמצעות כל אמצעי תשלום, לרבות ללא כרטיס אשראי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית שלא לאפשר ביצוע הזמנות ו/או רכישת חדרי מלון ו/או כל עסקה והתקשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמבצע ההזמנה ו/או לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד אלדן מלונות ונופש בע"מ בעניין זה.

12.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר האינטרנט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.  המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. ו/או ב- $ ללא מע"מ אשר יתווסף כחוק לאזרחים ישראלים. ייתכנו הפרשי מחירים בין מחירון זה או אחר עקב שינויים בשערי ההמרה.

14.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית להציע באתר האינטרנט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעות ומחירים מיוחדים לחדרים בעסקה ללא אפשרות ביטול או השבה של המחיר, או חלקו (" Non Refundable") וזאת בכפוף להוראות תקנון זה ולדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, והתקנות מכוחו. הצעות אלה יתכן שתוצענה גם במקביל להצעות לאותם חדרים שיש אפשרות לבטלן ו/או לקבל החזר בגינן, ושהמחיר לגביהן יהיה שונה.

15.  אלדן מלונות ונופש בע"מ אינה מתחייבת כי המחיר בו ימכרו חדרים ללא אפשרות ביטול ו/או השבה יהיו נמוכים ממחירי עסקאות אחרות באתר ו/או מחירון אחר של אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או יהיו נמוכים ממחירי עסקאות אחרות שמציעה אלדן מלונות ונופש בע"מ. כמו כן אלדן מלונות ונופש בע"מ אינה מתחייבת כלל להציע מכירת חדרים ללא אפשרות ביטול והחזר, באופן רציף ושוטף או בכלל והיא אינה מתחייבת כי תהיה זמינות בכל מועד לרכישת הצעות ללא יכולת ביטול או החזר. לאלדן מלונות ונופש בע"מ יהיה בכל עת שיקול הדעת הבלעדי לקבוע ו/או לשנות את מחירי ההצעות ו/או החדרים שהיא מציעה וכן שיקול הדעת הבלעדי לבטל, להפסיק ולשנות כל מבצע וכן את כמות החדרים המוצעת במבצעים ו/או במחיר מסוים ו/או לרכישה ללא אפשרות ביטול או החזר.

16.  במסגרת ביצוע הזמנות באתר האינטרנט יידרש כל לקוח להזין במערכת פרטים אישיים. הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי לפרטים שהזין. אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שיבצע המזמין, לרבות בהקלדת פרטים, בבחירת המלון, בתוכן ההזמנה, תאריכי השהות, כל שירות אחר וכו'. אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שיגרם ללקוח ו/או לכל גורם עקב אי קליטה של הפרטים שהזין, או חלקם במערכת ו/או כל בעיה טכנית שתקשה וו/או תמנע את ביצוע ההזמנה באתר האינטרנט, או חלק ממנה.

17.  יובהר כי הזנת פרטים כוזבים כלשהם באתר האינטרנט מהווה עבירה פלילית ואלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לנקוט בכל הליך, בגין כל נזק שיגרם להם ו/או לכל גורם אחר עקב כך.

18.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש באתר האינטרנט לכל גורם לפי דרישת משטרת ישראל ו/או צו שיפוטי ו/או על פי הוראות כל דין ו/או במקרה שתידרש לעשות כן בטענה כי ינקטו נגד אלדן מלונות ונופש בע"מ הליכים משפטיים (אזרחיים ו/או פליליים) בגין פרטים שהזין משתמש באתר האינטרנט ו/או פעולות שביצע בו או באמצעותו.

19.  כל משתמש באתר האינטרנט של אלדן מלונות ונופש בע"מ מודע לכך ומצהיר כי ידוע לו כי הפרטים שיזין באתר יכללו במאגר המידע של אלדן מלונות ונופש בע"מ והיא תהא רשאית לעשות בהם שימוש על פי דין וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל ו/או כל אמצעי תקשורת אחר. אלדן מלונות ונופש בע"מ לא תעביר מידע מזהה ואישי של המשתמש באתר האינטרנט לגורמים נוספים, בכפוף לאמור בסעיף 17 דלעיל, אלא אם יבקש או יאשר זאת המשתמש.

ביצוע הזמנה

20.  ביצוע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט: הרוכש יבצע הזמנות באתר האינטרנט של אלדן מלונות ונופש בע"מ על ידי הזנת פרטי כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטים אלה ישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שהזין המזמין אישור על קליטת ההזמנה.

21.  ביצוע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ומסירת פרטי כרטיס אשראי טלפונית: אלא אם תחליט אלדן מלונות ונופש בע"מ אחרת – יהא המזמין רשאי לבצע את ההזמנה כולה באתר האינטרנט של אלדן מלונות ונופש בע"מ (בלי להזין את פרטי כרטיס האשראי בלבד) ולמסור את פרטי כרטיס  האשראי שלו לנציג אלדן מלונות ונופש בע"מ טלפונית (למספר טלפון נייד שישאיר המזמין). במקרה כזה ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין אישור על קליטת ההזמנה רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי טלפונית ובדיקתם ועד לקבלת אישור זה לא תחשב ההזמנה כאילו בוצעה ונקלטה. נציג אלדן מלונות ונופש בע"מ ייצור קשר עם המזמין בתוך 3 ימי עבודה מביצוע ההרשמה הראשונית וזאת במהלך שעות הפעילות של מחלקת ההזמנות של אלדן מלונות ונופש בע"מ: ימי א'-ה' בשעות 08:00-18:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-12:00. יובהר כי אין כל התחייבות כי ההזמנה תבוצע וכי יהיה מקום פנוי לחדרי המלון שביקש המזמין לבצע במועד יצירת הקשר עמו לנטילת פרטי כרטיס האשראי. אין כל התחייבות כי ההזמנה שיבקש המזמין לבצע אכן תבוצע ורק לאחר קבלת אישור ההזמנה אצל המזמין לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי תחשב הזמנתו כאילו בוצעה.

22.  יובהר כי פרטי כרטיס האשראי המוזן לאתר האינטרנט של אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או שיימסר לנציגיה טלפונית משמשים להבטחת ההזמנה בלבד וחיוב הכרטיס יבוצע רק בעת ההגעה לבית המלון בפועל, למעט לגבי הזמנה שאינה ניתנת לביטול או החזר, שכרטיס האשראי לגביה יחויב במלוא סכום ההזמנה מיד לאחר שתבוצע ההזמנה.

23.  המועד הקובע לעניין ביצוע הזמנה ו/או כל ביטול ו/או שינוי בה הוא המועד בו תתקבל בפועל ההזמנה ו/או ההודעה בדבר שינוי ו/או ביטול אצל אלדן מלונות ונופש בע"מ, בין אם בוצעו באמצעות אי מייל, דואר רגיל, דואר רשום או פקסימיליה. ככל שמדובר במועד שאינו ביום עסקים תחשב ההזמנה ו/או הביטול ו/או השינוי כאילו התקבלו בבוקר יום העסקים הראשון לאחריו. מועד ביצוע כל הזמנה יחשב המועד בו ישלח למזמין אישור בדואר אלקטרוני מאת אלדן מלונות ונופש בע"מ בדבר קליטת ההזמנה.

24.  מועד ביצוע שינוי או ביטול בהזמנה יהיה כפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, כפי שיהיו בכל עת. לגבי עסקה שבוצעה מרחוק - ניתן יהיה לבצע הביטול בתוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עסקים (ימים שאינם ימי מנוחה) לפני המועד שהיה מיועד להגעה למלון (סעיף 2 (3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את ההזמנה, והמזמין יחויב בתשלום מלא לפי ההזמנה המקורית בגין כל שינוי/ ביטול/ קיצור/ אי הגעה/ איחור.

25.  במקרה של ביטול עסקה במועדים דלעיל תהא זכאית אלדן מלונות ונופש בע"מ לגבות דמי ביטול, כפי שיהיה קבוע בדיני הגנת הצרכן (בעת כתיבת פרוטוקול זה עומדים דמי הביטול על 5% מסכום / ערך ההזמנה הכולל או 100 ₪, הנמוך מבניהם).

26.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית לקבוע מועדים שונים וארוכים יותר לביצוע ביטול/ שינוי/ קיצור הזמנות – ובלבד שהמידע זה פורסם מראש בטרם בוצעה ההזמנה, ובכפוף לכל דין.

אחריות

 

27.  שימוש באתרי האינטרנט כרוך בסיכונים שונים (לרבות עקב שימוש זדוני מצד גורמים שונים). כל משתמש באתר זה מצהיר כי הוא מודע לסיכונים אלה וכי הוא עושה שימוש באתר זה על אחריותו הבלעדית. אלדן מלונות ונופש בע"מ אינה נוטלת על עצמה אחריות לכל סיכון, לרבות הימצאותן של תוכנות ריגול ו/או וירוסים ו/או כיוצא בזאת אשר עלולות לגרום נזק למחשב המשתמש ו/או לכל אמצעי גלישה אחר.

28.  חלק מהתמונות המופיעות באתר (לרבות תמונות חדרי מלון) הינן להמחשה בלבד. במלון יש חדרים שונים ואין כל התחייבות כי החדר שיקבל כל מזמין יהיה דומה או זהה לתמונות המוצגות.

29.  המידע המופיע באתר זה הוא כללי ותמציתי ואינו מתיימר להיות מידע מלא ומקיף. אלדן מלונות ונופש בע"מ לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי כלשהו. כמו כן, המשתמש יישא לבדו באחריות לגבי כל שימוש שיעשה במידע.

30.  כמו כן, אלדן מלונות ונופש בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכיוב' אשר יגרמו למשתמש כלשהו באתר זה או לרכושו ו/או מחשבו ו/או לצד שלישיש כלשהו, במישרין או בעקיפין עקב גלישה באתר ו/או שימוש בתכניו ו/או ביצוע הזמנה כלשהי באמצעותו.

31.  אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייגרם עקב עיכוב בקבלת נתונים, עומסים בקווי תקשורת, שיבוש, אי דיוק, השמטה, טעות או חוסר עדכניות המידע באתר, לרבות עקב בעיות טכניות, ובלבד שלא נעשו בזדון.

32.  אלדן מלונות ונופש בע"מ לא תהא אחראית לחשיפת מידע כלשהו הקשור במשתמש באתר זה לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר זה.

33.  האתר מיועד לפעילות חוקית בלבד. אלדן מלונות ונופש בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו עקב שימוש בלתי חוקי באתר ו/או במידע המופיע בו, בין אם נגרם למשתמש באתר ובין אם לצד ג' כלשהו. כמו כן אין אלדן מלונות ונופש בע"מ אחראית לכל שינוי ו/או עריכה שיעשו במידע על ידי המשתמש באתר ו/או על ידי כל גורם שאינו בשליטת אלדן מלונות ונופש בע"מ.

34.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית, בכל עת, לבטל ו/או לצמצם ו/או לשנות את השימוש באתר האינטרנט, לרבות ביצוע הזמנות באמצעותו מכל סיבה, ובין היתר אן יתברר שהתבצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית באתר, ו/או אם ארעה תקלה כלשהי העלולה לפגוע בשימוש באתר ו/או בביצוע הזמנות באמצעותו ו/או במקרה של כוח עליון או אירועים אחרים שיש בהם להשפיע על השימוש באתר ו/או על ביצוע ההזמנות באמצעותו ו/או שיש בהם כדי להשפיע על השירותים בניתנים על ידי אלדן מלונות ונופש בע"מ או חלקם ו/או אם בוצעה פעולה בניגוד לתקנון זה.

35.  בנוסף לאמור לעיל תהא אלדן מלונות ונופש בע"מ רשאית לבטל ו/או להודיע על שינוי בהזמנה ו/או מכירה ספציפית במידה ויתברר כי נפלה טעות בתיאור השירותים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לגביה.

36.  בוטלה התקשרות או הזמנה על ידי אלדן מלונות ונופש בע"מ – תודיע על כך אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או מי מטעמה למזמין וכן תימנע מחיוב כרטיס האשראי שמסר ובמקרה שכרטיס האשראי כבר חויב – תשיב אלדן מלונות ונופש בע"מ למזמין את הכספים ששילם על חשבון ההזמנה שבוטלה.

תנאים כלליים:

 

37.  אלדן מלונות ונופש בע"מ אינה מארחת במלונותיה קטינים ללא ליווי מבוגר. תנאי לקבלת כל חדר ו/או שירות הינה נוכחות בגיר בחדר כאורח שגילו 18 שנה לפחות.

38.  שעת קבלת החדרים במלון אלדן היא החל מהשעה 15.00. שעת פינוי החדרים במלון אלדן היא לא תאוחר מהשעה 11:00 ביום העזיבה. אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות שעות אלה ובלבד שהיא תודיע על כך באתר האינטרנט ו/או למזמין לפני ביצוע ההזמנה. אלדן מלונות ונופש בע"מ רשאית, אך לא חייבת, לאשר במקרים ספציפיים פינוי מאוחר או הגעה מוקדמת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לעומס והתפוסה במלון ושיקולים תפעוליים ואחרים נוספים.

39.  תינוק יחשב ילד שגילו פחות משנתיים. ילד יחשב מי שגילו עולה על שנתיים, וזאת בכל הקשור לשהות ב אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או לקבלת כל שירות ממנה. השימוש באתר אינטרנט זה וביצוע הזמנות באמצעותו מותר רק למי שגילו עולה על 18 שנה.

40.  ביצוע כל הזמנה באתר האינטרנט הוא על בסיס מקום פנוי במלון בו מבקש המזמין לבצע הזמנה.

41.  המחירים המצוינים באתר האינטרנט של אלדן מלונות ונופש בע"מ נכונים למועד העיון ו/או השימוש באתר בלבד (או למועד המצוין מפורשות באתר) ו אלדן מלונות ונופש בע"מ רשאית לשנותם בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהשינוי יצוין באתר ו/או יסמר טלפונית למזמינים לפני  ביצוע ההזמנה.

42.  אין כפל מבצעים ו/או הנחות.

43.  כל משתמש באתר זה מתחייב ומצהיר כי לא יעתיק את התוכנה המותקנת באתר ו/או כל חלק ממנה ו/או כל חלק מתוכן האתר, לא לנסות לפרוץ לתוכנה ולא לשנות בה דבר ו/או להתערב במידע או בתקשורת, וזאת ללא הגבלת זמן.

44.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר האינטרנט בכלל או לגבי מזמין ו/או הזמנה ספציפיים במקרה שלא עמדו בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות הדין או חלקן, לרבות (אך לא רק) אם נמסרו פרטים שגויים או כוזבים ו/או אם לדעת אלדן מלונות ונופש בע"מ נעשה ו/או עומד להיעשות באתר שימוש למטרה בלתי חוקית ו/או מעשה או מחדל העלולים לפגוע ב אלדן מלונות ונופש בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או אם כרטיס האשראי שהוזן על ידי המזמין הוגבל לשימוש ו/או גנוב ו/או בוטל.

45.  השימוש באתר האינטרנט הוא פרטי בלבד.

46.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית, בכל עת לסגור את אתר האינטרנט ו/או לשנותו הן מבחינת מראה והן מבחינת תכנים ו/או לבטל חלק מהפונקציות הקיימות בו ו/או השירותים המוצעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה להודיע על כך מראש. המשתמשים מאשרים ומצהירים כי לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כלפי אלדן מלונות ונופש בע"מ בגין שינויים כאלה.

47.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית, בכל עת, לשנות תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אלדן מלונות ונופש בע"מ תודיע באתר האינטרנט על שינויים מהסוג המפורט בסעיף זה והם יחולו החל ממועד הפרסום ואילך.

48.  אלדן מלונות ונופש בע"מ תהא רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל את תנאי קבלת ההזמנות ו/או אישורן, את המחירים המתפרסמים באתר האינטרנט וכל מידע או חלק אחר.

49.  כניסה לאתר זה ו/או עיון וצפייה בתכניו תהווה אישור כי הלקוח קרא בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל וכי הם ברורים לו ומוסכמים על ידו.

50.  דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תקנון זה ועל השימוש באתר אינטרנט זה, על כל הנובע והכרוך בכך. כל סכסוך ו/או שאלה בקשר לאתר אינטרנט זה ו/או השירות המוצע בו יוכרעו על ידי בית המשפט במחוז תל אביב – יפו בלבד, שלו נתונה הסמכות העניינית לדון בעניין.

51.  אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

52.  אין להוציא ציוד מחדרי האירוח.

53.  אין לעשן בתחום המלון , למעט במקומות המוקצים לכך על ידי הנהלת המלון.

54.  המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

55.  המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

בדקו זמינות
`